ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣPage in English - Σελίδα στα Αγγλικά
Ιδρυτικό μέλος του ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ


Υπηρεσίες

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και κύριες προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι δοκιμές σε θέματα περιβαλλοντικών παραμέτρων, νερού, τροφίμων, επιθεωρήσεις κολυμβητικών δεξαμενών, εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων και υγιεινής χώρων προετοιμασίας τροφίμων και εστίασης. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) από το 2001. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε κάποια από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.


Εργαστηριακές δοκιμές
Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου (Εργαστήριο Δοκιμών) καταχωρημένος με αριθμό εγγραφής 57.
Οι διαπιστευμένες δοκιμές, αναφέρονται στο πεδίο διαπίστευσης.
Ενδεικτικά αναλύονται δείγματα:


Διατροφική επισήμανση τροφίμων
Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.


Έλεγχος λειτουργίας και απόδοσης εγκαταστάσεων


Υγιεινή και Ασφάλεια


Πρόβλεψη επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων, Π.Ε.ΚΡΙ.Σ. (HACCP)


Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας


Εμπόριο Χημικών


Εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιμορφώσεις